Over 15. Democraten.Nu

i_website www.democraten.nu

Inspireren door te investeren!
For those about to join us, we salute you!

Dit zijn de programmapunten van Democraten.Nu

Ontwikkelingen in de samenleving gaan snel. Daarom kiezen wij voor een dynamisch programma. Zo kunnen we snel aanpassen en ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Ambitieus en realistisch, vasthoudend en flexibel, niet zeuren, maar doen. Dat zijn wij, Democraten.Nu

Financiën
– Een kleinere efficiënt werkende gemeentelijke organisatie, waarbij wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, werknemers kansen bieden om zich te ontwikkelen en om te scholen, actief beleid om jongeren te werven.
– Financiële huishouding gemeente op orde brengen. Geen kaasschaafmethode, opstellen investeringsagenda met partners, duidelijke keuzes maken in wat doen we wel en wat doen we niet.
– Knelpunten in de gemeentelijke organisatie oplossen.
– Vermindering structurele- en incidentele inhuur extern personeel.
– Herbestemmen van gronden zonder zicht op bebouwing, inbreidingsplannen (waaronder de bekende braakliggende locaties) van marktpartijen en semi-overheden ondersteunen.

Almelose binnenstad
– Stimuleren van (meer) wonen in de binnenstad met oog voor goede afstemming en in harmonie met andere functies.
– Ruimte voor initiatiefnemers om initiatieven te ontplooien, wegnemen bureaucratische belemmeringen, stimuleren van shop-in-shop in bestaande winkelpanden en pop-up initiatieven.
– Onderscheidend centrum ten opzichte van andere binnensteden door met deelgebieden te werken die een eigen karakter en organische eenheid hebben, zoals bijvoorbeeld het gebied: Oranjestraat, Doelenstraat, Kerkplein en ’t Kolkje.
– Initiatieven moeten bijdragen aan de gewenste beeldkwaliteit van de Almelose binnenstad en geen afbreuk doen aan bestaand cultureel erfgoed.
– De zichtbaarheid van cultureel erfgoed, waaronder rijks- en gemeentelijke monumente, vergroten.
– Gratis parkeren in de binnenstad.

Sportief Almelo
– Inzetten op een volwaardig zwembad/-paradijs voor zowel zwemsport als recreatiesport. Hier is een rol weggelegd voor het Sportbedrijf.
– Terugkeer van (gratis) schoolzwemmen in het basisonderwijs.
– Sport deelname moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. In dat verband wordt aandacht gevraagd voor betere promotie van de fondsen.
– Heracles Almelo ondersteunen bij hun maatschappelijke initiatieven in onze stad.
– Ondersteuning van lokale amateurverenigingen bij het uitoefenen van hun sport.
– Op orde brengen van de voorzieningen die nodig zijn voor de breedtesport.
– Verdere professionalisering van het Sportbedrijf.

Werkgelegenheid en regionale samenwerking
– Inzetten op regionale samenwerking, waarbij de nadruk ligt op het creëren- en vergroten van lokale werkgelegenheid.
– Versterken van de lokale werkgelegenheid en bedrijvigheid door extra faciliteiten te bieden, zoals een goede infrastructuur, aantrekkelijke uitstraling bedrijventerreinen en het tegengaan van verloedering.
– Intensivering acquisitie van nieuwe bedrijven die de Almelose werkgelegenheid vergroten en geen afbreuk doen aan de bestaande werkgelegenheid.
– We willen een pilot “Perspectief Op Werk” starten. Project kenmerken: fysieke- en persoonlijke geschiktheid, onderwijsklascificatie (vmbo, mbo), arbeidscontract gelijk aan projectduur, perspectief op vast contract (komt men goed door het project heen dan kan het contract worden omgezet in een definitief contract voor onbepaalde tijd). Voor het project worden convenanten gesloten met (grote) werkgevers in de sectoren: zorg, defensie, politie, onderwijs, infrastructuur, et cetera.
– Samen met het onderwijs en bedrijfsleven inzetten op een Masterplan werk met de nadruk op ontwikkelingen als robotisering en digitalisering.
– Inzetten, c.q. actief lobbyen voor de vestiging van (nieuwe) overheidsdiensten en het behoud van bestaande overheidsdiensten, zoals op het gebied van belastingen, detentie en rechtspraak.

Onderwijs en educatie
– Onderwijs en bedrijfsleven stimuleren om jongeren in het arbeidscircuit te brengen door het opstellen van een Convenant Jongeren aan de Bak! Samenwerking waardoor er goede aansluitingsmogelijkheden en baangaranties voor jongeren ontstaan.
– Almelo is koploper praktijkgericht onderwijs. Daar zijn wij trots op want vakmensen hebben we nu en in de toekomst hard nodig. De gemeente versterkt, ondersteunt- en faciliteert deze ontwikkeling.
– Vroegtijdige schoolverlaters en spijbelaars pakken we hard aan door afspraken te maken met de ouders, scholen en verzuim-inspectie.
– Taalachterstand en laaggeletterdheid vraagt om permanente actie. Wij willen een goed leefklimaat voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs waar geen ruimte is voor pesten en aandacht is voor gezond eten en leven.
– Bewegingsonderwijs (voorheen gymnastiekles)en schoolzwemmen komen terug in het basisonderwijs.
– Het Sportbedrijf Almelo en KEPA (Kunst Educatie Platform Almelo) blijven de scholen ondersteunen en faciliteren.

Kunstzinnig en cultureel Almelo
– De bibliotheek blijven we actief ondersteunen als ontmoetingsplaats van cultuur en debat.
– We streven ernaar om de kwaliteit van de openbare ruimte op een hoger plan te brengen. Door hogere eisen te stellen aan de architectonische uitstraling van nieuw- en verbouwprojecten en de toevoeging van ruimtelijke elementen. Daarnaast dienen er meer sfeerverhogende beeldende kunst en (kleine)groenparkjes te komen.
– Ruimte maken voor bewezen initiatieven op cultureel gebied zoals poppodium Paco Plumtrek.
– Geen bezuinigingen op bestaande cultuurvoorzieningen zoals het Theaterhotel, Hof88 en Naxt de komende vier jaar.
– Ondersteunen van nieuwe cultuurfestiviteiten die een bijdrage leveren aan de stad (zoals het StadsLab)

Zorg, ouderen en welzijn
– Doorbreken landelijke tendens om zorg steeds bureaucratischer te maken, minder administratieve lasten om datgene te krijgen waarom het draait: goede zorg! Wij dagen experts die werkzaam zijn in de Almelose zorgsector uit om met ons dit doel te verwezenlijken.
– Om vereenzaming en isolement te helpen voorkomen moet het verzorgingshuis (bejaardentehuis) in ere worden hersteld. We weten inmiddels dat participatiewet en de eigen broek ophouden niet altijd het beoogde effect heeft. Mensen moeten kunnen zelf kunnen kiezen hoe en waar zij willen wonen.
– Ondersteuning van initiatieven en activiteiten die ouderen in en betrokken bij de samenleving houden.
– Werk moet (beter)lonen dan niet werken. De bijstandsuitkering is bedoeld voor als men niet kan werken. In principe dient daar een tegenprestatie voor te worden geleverd, tenzij dat onmogelijk is.

Leefbaarheid en leefomgeving in Almelo
– Van Rechteren Limpurgsingel meer integreren in de groene omgeving door deze opnieuw in te richten, veilige oversteekplaatsen (o.a. ter hoogte van de wijk Kollenveld) te realiseren, de snelheid te verlagen naar 50 km/uur en de eenheid van de Gravenallee herstellen door een gelijkvloerse oversteekplaats te creëren.
– Actieve inzet van politie op straat zowel in de binnenstad als in wijken ter voorkoming van overlast en ter vergroting van de veiligheid, cameratoezicht op uitgaansmomenten in risicovolle gebieden.
– Net als Amsterdam is Almelo in 2050 gasloos. Hiertoe sluiten we een Convenant “Fossielvrij bouwen” met woningcorporaties, bouwbedrijven en overige relevante partijen. Innovatie jagen wij aan en maken hierbij gebruik van de ervaringen van andere gemeenten.
– Inzetten op duurzaam openbaar vervoer in de regio Twente.
– Stimuleren van bedrijven in Almelo en omgeving om energiemaatregelen te nemen, milieuvergunningen aanscherpen en hierop toezien en handhaven.
– Stimuleren van particulieren in Almelo om energiemaatregelen te nemen.
– Een groene leefomgeving door in te zetten op behoud van bomen in binnenstad en wijken, ruimte voor recreëren, stimuleren van gescheiden inzamelen, geen zwerfafval, tijdig ledigen van containers en adoptie van afvalbakken voor hondenpoep in wijken die behoefte hebben aan deze voorziening.
– Initiatieven zoals het Natuurhus Almelo ondersteunen wij en streven naar realisatie in de raadsperiode 2018 – 2022.
– Almelo draagt actief bij aan het realiseren van de landelijke doelstelling om uiterlijk in 2050 een circulaire economie (volledig hergebruik van grondstoffen) te hebben.
– Afschaffen hondenbelasting. De belasting opbrengsten dienen ter bestrijding van de nadelige effecten van hondenbezit voor de samenleving. Zoals de inrichting van hondenuitlaatgebieden en handhaving van de regelgeving ter zaken. Dat gebeurt echter niet, dus de belasting dient te worden afgeschaft. Is inmiddels gerealiseerd.

Kandidatenlijst

 1. Fred Gerritsen
 2. Huub Isendoorn
 3. Sardee Nijhoff
 4. Fedor de Bock
 5. Mehmet Kirtil
 6. Richard van de Bovenkamp
 7. Krystle Drenthen
 8. Marijn Heuvelmans
 9. Francis Geele
 10. Bradley Ooitink
 11. Bertho Nieman
 12. Vincent Schutte
 13. Emiel Eppink
 14. Marc van Stuivenberg
 15. Mark Klutman

© 1986 - 2021 Stichting Lokale Omroep Almelo