Over Leefbaar Almelo

i_website www.leefbaaralmelo.nl

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 – 2022
PROGRAMMAPUNTEN

Waarden en normen
Sociaal domein
Jeugd en jongeren
Duurzaamheid
Fiets en veiligheid
Sport, Cultuur en vrijetijdsbesteding
Woon- en leefomgeving, Groen en water

Waarden en normen:
Probeer zonder dwingend voor te schrijven mensen meer bewust te maken van wat ze bezighoudt en wat van belang is in de omgang met anderen; respect, geduld, begrip, aandacht, acceptatie, vrijheid, kennis, leerbereidheid…
Dus niet meer regels en voorschriften en beperkingen maar juist meer gesprek en vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden.
Anderen hoeven niet anders behandeld te worden, en mogen zeker niet minder goed behandeld worden. Discriminatie is de doodsteek voor de democratie.
ACTIEPUNTEN:
Aandacht voor waarden- en normenbesef!
Faciliteer en ondersteun het Mensontwikkelhuis!
Ieders eigen waarden en normen zijn waardevolle waarden en normen!

Sociaal domein:
Opkomen voor de mensen die dat t hardst nodig hebben.
Regelgeving moet helpen niet beperken!
Streven naar de invoering van een basisinkomen.
Verder verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen in het sociaal domein om te komen tot een hoger rendement voor de doelgroep.
ACTIEPUNTEN:
Niet korten op minima-uitkeringen!
Meer bijverdienruimte tot modaal!
Experimenten met basisinkomen!

Jeugd en jongeren:
Wie de jeugd heeft heeft de toekomst.
Gezien de gemiddelde leeftijd van de raad is het van groot belang extra aandacht voor jeugd en jongeren te hebben, op alle beleidsterreinen. De Jongerenraad moet dan ook een belangrijke stem in het besluitvormingsproces hebben.
ACTIEPUNTEN:
Raadpleeg de Jongerenraad!
De Jongerenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven!
Deelname aan de maatschappij voor jongeren optimaliseren, zowel voor sport als cultuur als maatschappelijke activiteiten!

Duurzaamheid:
Alle gebouwen optimaal voorzien van energiebesparende maatregelen, te beginnen bij huurwoningen en overheidsgebouwen, als voorbeeld voor anderen.
Streven naar hergebruik van zo veel mogelijk materialen en middelen.
Invoeren van statiegeld op alle herbruikbare materialen en middelen.
ACTIEPUNTEN:
Hulp bij aanvragen en plaatsen van zonnepanelen!
Samen met woningcorporaties, ontwikkelaars en particulieren elk bouwproject voorzien van een optimum aan duurzaamheidsvoorzieningen als bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen en natuurlijke bouwmaterialen!
Goede informatie over de mogelijkheden voor en de positieve effecten van verduurzaming van je woon- en werkplek!

Fiets en veiligheid:
Geef langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) overal voorrang, te beginnen bij de binnenstad.
Neem maatregelen voor eenieders veiligheid, met prioriteit voor fietsers en veiligheid.
Zorg voor meer fietsverbindingen in de stad en tussen de steden. De Fietssnelweg is daar een mooi voorbeeld voor.
Zorg voor meer overdekte fietsstallingen.
ACTIEPUNTEN:
30 km zone binnen de bebouwde kom!
Maak een fietssuggestiestrook in het midden van de Grotestraat!
Overdekte fietsenstallingen!

Sport, cultuur en vrijetijdsbesteding:
Sportvoorzieningen dicht bij de bewoners. Streven naar omnisportverenigingen ter versterkingvan de sportinfrastructuur en de deelname aan diverse sporten.
Cultuur bereikbaar voor iedereen. Samenwerking tussen de Almelose cultuurvoorzieningen voor jong, oud, iedereen.
ACTIEPUNTEN:
De Riet als voorbeeld voor de stad! DRC en Uitsmijters eerste omnisportvereniging!
Het Sportbedrijf als regisseur en motor op het gebied van sport, ook in combinatie met sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
Ondersteun particuliere initiatieven! Bijvoorbeeld Paco PluMtrek en Topvolleybaltoernooi!

Woon- en leefomgeving, water en groen:
Het verkeer weren uit de woonwijken. Groen en water en speelvoorzieningen in elke wijk.
Fonteinen als kenmerken overal in de stad, te gebruiken als speelvoorziening, als ontmoetingsplaats, als richtingwijzer.
ACTIEPUNTEN:
Ontwerp “fontein” Randy van Lingen gebruiken bij realisatie van waterkunstwerken in de stad!
Sport- en spelvoorzieningen aanleggen op grasvelden in buurten en wijken maar ook in het centrum!
Binnenstad autovrij!

Kandidatenlijst

  1. Bert Hümmels
  2. Rosalie Willems
  3. Paulus Patty
  4. Helen van der Veen
  5. Marieke Jansen
  6. Layla Sittrop
  7. Astrid Remmerswaal
  8. Jan van Vliet

Nieuws

© 1986 - 2018 Stichting Lokale Omroep Almelo