Lokaal Almelo Samen - fractie


Initiatief-voorstel Detailhandels visie

Nu de Nieuwbouw van heracles niet doorgaat, is er ook geen behoefte om de detailhandel uit te breiden.
Laten we de visie daarop aanpassen en de investeringen in de binnenstad veilig stellen.
Tevens kunnen dan de sportvelden op de Ossenkoppelerhoek eidenlijke de opknapbeurt krijgen waar ze al zo lang op wachtten.


Initiatiefvoorstel van ALA aan de raad

Onderwerp: Aanpassing raadsbesluit detailhandelsvisie d.d. 18 juni 2013
Programma: Aantrekkelijke stad
Auteur: Fractie ALA

Samenvatting raadsvoorstel

Nu er duidelijkheid is over de uitbreidingsplannen van het huidige stadion Heracles moet alles in het werk gesteld worden om dit op korte termijn te realiseren. Nu de detailhandelsbehoefte voor het nieuwe stadion vervalt en er geen verzoeken zijn gedaan vanuit de woonboulevard, kan het raadsbesluit om extra detailhandel toe te staan bij het nieuwe stadion en de woonboulevard vervallen. Daarnaast is het van belang op korte termijn het sportpark Ossenkoppelerhoek te renoveren.


1. Waarom naar de raad:
Op 18 juni 2013 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de detailhandelsstructuurvisie. Bij de vaststelling van deze visie werd er vanuit gegaan dat Heracles een nieuw stadion zou bouwen. Inmiddels is gebleken dat Heracles ervoor kiest het huidige stadion uit te breiden. Daarmee komt de noodzaak voor extra detailhandel bij het nieuwe stadion te vervallen. Doordat bij raadsbesluit deze extra detailhandel werd toegestaan, heeft de provincie de toegezegde subsidie voor het binnenstadsplan niet uitbetaald.
Gelet op de gewijzigde omstandigheden stelt de ALA-fractie voor het genomen besluit te herzien. De gemeenteraad is het enige orgaan dat het genomen besluit over de detailhandelsvisie kan herzien.

2. Argumentatie:
Voorgesteld wordt dat er voortgang in de plannen van Heracles zit. Een duidelijke uitspraak van de gemeenteraad is hierbij van belang. Daarnaast moet de uitbetaling van de provinciale subsidie worden veilig gesteld zodat binnenstadsplannen niet verder vertraagd worden. Vandaar dat voorgesteld wordt om de besluittekst uit het amendement dat is aangenomen bij de vaststelling van de detailhandelsstructuurvisie in te trekken.

Het sportpark Ossenkoppelerhoek is, door de ontstane onduidelijkheid, de afgelopen jaren verwaarloost. Dit sportpark dient dringend gerenoveerd te worden. Voorgesteld wordt het college op te dragen in overleg met betrokkenen op zeer korte termijn met een voorstel daartoe te komen. De dekking voor deze renovatie kan gevonden worden in door vrijval van de gereserveerde middelen voor onder andere de infrastructuur die aangelegd zou moeten worden rondom het nieuwe stadion.

3. Middeleninzet:
Dit voorstel heeft geen consequenties voor de middeleninzet. De dekking voor de renovatie van het sportpark Ossenkoppelerhoek dient in het betreffende voorstel van het college te worden opgenomen. Hiertoe is in dit voorstel een suggestie gedaan.

-----

De Raad van de Gemeente Almelo;
gezien het voorstel van de fractie ALA,

besluit:


Beslispunt 1.f (inclusief 1.f.1, 1.f.2 en 1.f.3) als onderdeel van het raadsbesluit ‘detailhandelsstructuurvisie Almelo’ d.d. 18 juni 2013 in te trekken.

De woonboulevard het PDV cluster is in de gemeente met grootschalig aanbod in volumineuze branches.

Waar mogelijk medewerking te verlenen aan de uitbreiding en aanpassing van het huidige Heracles Polman-stadion.

Het college op te dragen op zo kort mogelijke termijn in overleg met de betrokkenen, uiterlijk 1 juli 2014, een voorstel aan de gemeenteraad aan te bieden voor herstructurering/renovatie van het sportpark Ossenkoppelerhoek.


Gedaan ter openbare vergadering van 11 februari 2014,
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Nieuws

© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo