Over 12. PVV

i_website facebook.com/PVValmelo

Verkiezingsprogramma 2018-2022

1. Islam
De islamisering van Almelo wordt een halt toegeroepen
Geen azc
Geen moskee
Geen dieronvriendelijk halal voedsel in scholen, gemeentelijke instellingen of instanties die subsidies ontvangen
Geen overheidsstimulans en geen overheidsbevestiging of uitingen voor islamitische feestdagen
Teruggekeerde Syriëgangers uit Almelo worden direct tot persona non grata verklaard

2. lastenverlichting
De partij voor de vrijheid wil dat de inwoners merken dat de economie aantrekt. Wij verlagen de belastingen en zorgen dat iedereen weer geld overhoudt. Dit is goed voor de economie.
Verlagen ozb
Verlagen afvalstoffenheffing
Afschaffen precariobelasting
Parkeren in de binnenstad wordt gratis
Administratieve lasten voor burgers en ondernemers worden teruggedrongen

3. burgerparticipatie
De PVV vindt 1x per 4 jaar stemmen te weinig en wil de burgers door middel van een referendum meer invloed geven. Ook geven we burgers, ook jongeren, zeggenschap over de manier waarop het belastinggeld wordt besteed
Invoeren referenda
Uitbreiding van de burgerparticipatie
We gaan actief naar de mening van de Almeloër vragen. Wij gaan echt luisteren naar burgers

4. handhaving
De partij voor de vrijheid kiest voor zero tolerance beleid, en een keiharde aanpak van crimineel tuig. Prioriteit ligt bij handhaven van de openbare orde en het beschermen van de burger.
Overlast gevende en criminele groepen worden uit elkaar gedreven
Meer blauw op straat
Beter opgeleide boa’s
Politiebureau 24/7 open
Politie krijgt meer handvatten om adequaat te kunnen optreden
Voor de opsporing van dierenmishandelaars wordt extra capaciteit vrij gemaakt
Zwaardere straffen
Meer toezicht, meer camera’s

5. onderwijs
Pesten op school keihard aanpakken. We voeren een strikt ‘drie keer pesten betekent een schorsing beleid’ in. Twee keer geschorst voor pesten betekent: van school af
Almelo is een stad met water. Voor kinderen die niet kunnen zwemmen betekent dat gevaar. Daarom wil de PVV het schoolzwemmen weer invoeren. De gemeente zal dit betalen.
Op openbare scholen en openbare ruimten álleen Nederlandse feestdagen. Zwarte piet is en blijft Zwarte piet

6. economie
We hunkeren naar meer banen en meer werk. Daarom moet de economie van Almelo groeien. Almelose ondernemers verdienen lagere lasten, een snellere afwikkeling van vergunningaanvragen en minder regelgeving. Géén grote, logge organisaties tussen gemeente en ondernemers.
100% inzet op werkgelegenheid voor Almeloërs door lastenverlagingen voor alle ondernemers in Almelo. Banen, banen en nog eens banen.
Airport Twente / technologybase / XL businesspark kunnen een flinke impuls betekenen voor de Almelose economie en krijgen de kans zich voor Almelo te bewijzen
stoppen met instroom van Oost-Europese immigranten.

7. bezuinigen
Er wordt veel te makkelijk met uw geld om gegaan, en vervolgens klaagt de gemeente dat er een groot financieel tekort is. Afgelopen!
Wethouders van Almelo wonen in Almelo
Geen dure nieuwjaarsfeestjes, afscheidsrecepties en andere elitaire ons-kent-ons bijeenkomsten
Stopzetten / annuleren van prestigeprojecten. Er wordt alleen nog geïnvesteerd in zaken waar de Almeloër profijt van heeft
Studiedagen van de raad worden uitsluitend in Almelo gehouden

8. duurzaamheid
Duurzaamheid is vooral duur voor de Almeloër. Inwoners en ondernemers worden jaarlijks voor honderden euro’s belast om de duurzaamheidswaanzin te bekostigen. Dat is helemaal nergens voor nodig. Duurzaamheid is een goed streven, maar mag de Almeloër géén geld kosten.
We schrappen duurzaam netwerk Almelo (DNA). Overbodige duurzaamheidsdwang beperkt mogelijkheden van burgers en ondernemers.
Alle duurzaamheidssubsidies worden afgebouwd. Almelo wordt de eerste stad in Nederland waar het gezond verstand weer zegeviert.
Er komen geen windmolens in Almelo, niets, nul, nada.
We geven geen geld uit aan elektrische gemeentelijke voertuigen totdat deze aantoonbaar goedkoper zijn dan normale voertuigen.
De grijze container wordt weer gewoon 2 keer per maand opgehaald.

9. bestuur
Burgers en ondernemers zien de lokale overheid maar al te vaak als een hinderlijke sta-in-de-weg. Overdreven regelzucht, ambtelijke prietpraat en de overdaad aan bureaucratie moeten verdwijnen. Burgers en ondernemers moeten de overheid ervaren als een hulp bij het realiseren van plannen en een houvast bij het oplossen van problemen.
Vergunningen aan burgers worden snel afgegeven. We gaan werken met flitsvergunningen: binnen 25% van de wettelijke termijn wordt er over een vergunningsaanvraag beslist.
Meer transparantie van bestuurlijk orgaan
Alle declaraties gemaakt door volksvertegenwoordigers worden in een openbaar register gepubliceerd
Geen ‘positieve discriminatie’ door gemeente of door de gemeente gesubsidieerde instellingen

10. gezond verstand
Wie echt niet meer voor zichzelf kan zorgen heeft recht op hulp. Maar wie aangeboden kansen bewust niet pakt, benadeelt de groep die het echt zelf niet redt.
Wie een kans op werk afslaat verliest het recht op een uitkering
Bijstandsgerechtigden dienen te voldoen aan de taaleis. Strakke handhaving hier op
Er zijn geen culturele of religieuze excuses om vrouwen en kinderen tegen hun zin uit te sluiten van maatschappelijke activiteiten. Het huis is geen gevangenis
Extra geld naar de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Er komt een speciale nabestaandenzorg voor ouderen die hun partner kwijtraken
Het kabinet kleedt onze ouderen financieel al uit. De PVV zegt: 65 plussers in Almelo gratis met de bus. Wij halen ouderen uit het sociale isolement
Werklozen worden zoveel mogelijk ingezet bij vrijwilligersorganisaties om werkervaring op te doen en een gat in het CV te voorkomen
Geen voorrang statushouders bij sociale huurwoningen
De gemeente Almelo erkent de Armeense genocide

11. kunst en cultuur
culturele instellingen die niet kunnen overleven zonder subsidies hebben geen bestaansrecht
De subsidieverslaving van de kunst en cultuursector wordt bestreden
Geen publiek geld meer naar openbare kunstwerken
De bibliotheek is belangrijk voor Almelo, de toegankelijkheid moet worden vergroot
Het Nederlands cultureel erfgoed is belangrijk voor een goed besef van de Nederlandse normen en waarden
De Nederlandse vlag in de plenaire raadszaal
Geen taalles voor asielzoekers

12. zorg
Wat de PVV betreft wordt er niet bezuinigd op de zorg maar op de dik betaalde managers en bureaucratische instellingen
Het behouden van het persoonsgebonden budget, zodat burgers de vrijheid behouden om zelf zorg in te kopen. Dit moet mede mogelijk gemaakt worden door strak te sturen op toewijzing van de pgb’s en het opsporen van fraude in de pgb’s.
Minder bureaucratie mede door het snijden in bestuurslagen en vermijden van hoge exorbitante salarissen voor zorgmanagers. Meer geld voor handen aan het bed
extra geld voor fatsoenlijk taxivervoer voor hulpbehoevenden.
Er wordt niet bezuinigd op het budget voor gehandicaptenvoorzieningen. Chronisch zieken worden blijvend ondersteund in de medische kosten.
De WMO wordt zorgvuldig uitgevoerd en nageleefd. Iedereen heeft recht om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
Jeugdzorg wordt opgerekt tot 21 jaar. We laten niemand aan zijn/haar lot over.

13. binnenstad
De leefbaarheid van de binnenstad van Almelo staat onder druk
De PVV zorgt ervoor dat de binnenstad weer gaat bruisen
Almelo is een ondernemersstad, ondernemers krijgen ruim baan van de PVV
Het vestigingsklimaat moet worden verbeterd
Mensen moeten veilig kunnen winkelen. Het fietsen in de winkelkern wordt daarom verboden
Winkels mogen alle zondagen open

Kandidatenlijst

  1. Sebastiaan Stöteler.
  2. Patricia Pol
  3. Hidde Heutink
  4. Joey Tijhof
  5. Mario Siebum
  6. Mark Leus
  7. Frans Berwald
  8. Dave Tijink

© 1986 - 2021 Stichting Lokale Omroep Almelo